Download Çağlayanlar PDF by Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Download Çağlayanlar PDF by Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Çağlayanlar

a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk dest a layanlar da yer alan hikayeler tamamen vatani ve milli duygularla yaz lm nesirlerdir Trablusgarp Sava dolay s yla kaleme ald Padi ah m Al n z Menek elerimi, Veriniz G l m adl hikayesi, Anadolu insan n n mert ve heybetli yap s n n dile getirildi i z mc hikayesi, G destan ndan al nan bir konu etraf nda olu turulmu Alt n Ordu hikayesi gibi konusunu T rk destanlar ndan, T rk tarihinden ve ahit oldu u Trablusgarp, Balkan, I D nya ve Kurtulu Sava lar n n uyand rd derin duygu ve ac lardan alan ve toplam 18 hikayeden olu an a layanlar halka milli ve vatani bir uur kazand rmak amac yla da kaleme al nm t r

Title : Çağlayanlar
Author :  Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Language : Turkish
Isbn : 9757747467
Format : Paperback
Pages : 175 pages

Rating: 4.4

Reviewer: 2640 Reviews