Read Online Kelile ve Dimne Book by Vishnu Sharma

Read Online Kelile ve Dimne Book by Vishnu Sharma

Kelile ve Dimne

Kel le ve Dimne, evirisi asl ndan daha me hur olan bir d nya klasi idir Asl Sanskrit e Pan atantra D rt t adl kitaba dayanan bu eser nl m sl man d n r ve m tercim bn l Mukaffa taraf ndan Pehlevi versiyonundan Arap a ya evrilmi ti Hint h k mdar Deb el m taraf ndan bilge Beydeb ya Bidpai yazd r lan bu kitap asl nda bir ahlak ve siyaset kitab d r Kitab Kel le ve Dimne, evirisi asl ndan daha me hur olan bir d nya klasi idir Asl Sanskrit e Pan atantra D rt t adl kitaba dayanan bu eser nl m sl man d n r ve m tercim bn l Mukaffa taraf ndan Pehlevi versiyonundan Arap a ya evrilmi ti Hint h k mdar Deb el m taraf ndan bilge Beydeb ya Bidpai yazd r lan bu kitap asl nda bir ahlak ve siyaset kitab d r Kitab n ad eserdeki Kelile ve Dimne adl iki akaldan gelmektedir ran kisras H srev I Enu irvan zaman nda bilge Berz yeh taraf ndan ran k lt r havzas na kazand r lan bu eser, daha sonra bn l Mukaffa n ellerinde bir slam klasi ine d n ecektir M tercimimiz evirisine yazd giri te eserin felsef bir derinli e sahip oldu unu ve z n n ancak felsef analiz yetene ine sahip ki ilerce anla labilece ini ileri s rmektedir Bunun yan s ra eserin s radan insanlarca anla lmas n sa lamak amac yla hayvan masallar fabl tarz nda yaz lm oldu unu belirten bn l Mukaffa Kel le ve Dimne nin pop laritesinin nedenini de b ylece ortaya koymaktad r

Title : Kelile ve Dimne
Author :  Vishnu Sharma
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 254 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 4993 Reviews